MasyaAllah…!! Kabar Gembira Bagi Yang Punya Tanggungan Hutang Sebesar Gunung Akan LUNAS Dengan Mengamalkan Doa Ini… TOLONG SEBARKAN…!!

Allahumma robbas-samaawaatis sab’i wa robbal ‘arsyil ‘azhiim, robbanaa wa robba kulli syai-in, faaliqol habbi wan-nawaa wa munzilat-tawrooti wal injiil wal furqoon.

A’udzu bika min syarri kulli syai-in anta aakhidzum binaa-shiyatih. Allahumma antal awwalu falaysa qoblaka syai-un wa antal aakhiru falaysa ba’daka syai-un, wa antazh zhoohiru fa laysa fawqoka syai-un, wa antal baathinu falaysa duunaka syai-un, iqdhi ‘annad-dainaa wa aghninaa minal faqri.

Artinya: “Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai ‘Arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Rabb yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan (Al-Qur’an). Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya (semua makhluk atas kuasa Allah).

Ya Allah, Engkau-lah yang awal, sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahMu tidak ada sesuatu. Engkau-lah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasMu. Engkau-lah yang Batin, tidak ada sesuatu yang luput dari-Mu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan (kecukupan) hingga terlepas dari kefakiran.” (HR. Muslim no. 2713)
font-size: 12.0pt; padding: 0cm;”>

Demikian telah diceritakan oleh Zuhair bin Harb dan telah diceritakan dari Jarir, dari Suhail, ia berkata, ‘Abu Shalih telah memerintahkan kepada kami bila salah seorang di antara kami hendak tidur, demikian doa yang bisa diamalkan dan disarankan hendaklah berbaring di sisi kanan.

Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa maksud utang dalam hadits tersebut adalah kewajiban pada Allah Ta’ala dan kewajiban terhadap hamba seluruhnya, intinya mencakup segala macam kewajiban.” (Syarh Shahih Muslim, 17: 33).

Juga dalam hadits di atas diajarkan adab sebelum tidur yaitu berbaring pada sisi kanan.

Berikut Amalan pembuka Pintu rezeki

Ada sepuluh cara membuka pintu rezeki, menurut penjelasan ustadz Yusuf Mansur. Beliau menjelaskan hal ini berdasar ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sepuluh cara ini yaitu: perbanyaklah membaca Istighfar, tingkatkan taqwa kepada Allah Swt, bertawakkal kepada Allah, rajin beribadah. Lakukan haji dan umrah, perbanyak sedekah, membantu penuntut ilmu, membantu orang lemah, dan berhijrah.

Dan berikut adalah penjelasan secara lebih luas oleh Ustadz Yusuf Mansur berdasar Ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

1. PERBANYAKLAH MEMBACA ISTIGHFAR

Cara membuka pintu rezeki yang pertama adalah banyak-banyaklah membaca Istighfar. Allah swt berfirman: “Maka Aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Robb mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Qs. Nuh: 10-12)

Al-Qurtubi berkata, “Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa istighfar merupakan salah satu cara diturunkan rezeki dan hujan.

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa memperbanyak istighfar (memohon ampun pada Allah), niscaya Allah menggantikan setiap kesempitan menjadi jalan keluar. Setiap kesedihan menjadi kelapangan dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.” ( Abu Daud)

2. SELALU BERTAKWA KEPADA ALLAH

Cara membuka pintu rezeki yang kedua yaitu harus selalu bertakwa kepada Allah. Allah berfirman: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.” (Qs. Ath-Thalaq: 2-3).

Ibnu Katsir berkata, “Maknanya, barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan Nya. Dan meninggalkan apa yang dilarang Nya. Niscaya Allah akan memberinya jalan keluar, serta rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakni dari arah yang tidak pernah terlintas dalam fikirannya.”

3. BENAR-BENAR BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH

Cara membuka pintu rezeki yang ketiga hendaknya bertawakkal hanya kepada Allah. Nabi Muhammad saw bersabda, “Sungguh, seandainya kalian betawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal. Niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, dan pulang di petang hari dalam keadaan kenyang.” (Ahmad dan Tirmizi)

4. RAJIN BERIBADAH HANYA KEPADA ALLAH

Cara membuka pintu rezeki yang keempat hendaknya rajir beribadah hanya kepada Allah. Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman, “Wahai anak Adam! Beribadahlah sepenuhnya kepada Ku, niscaya Aku penuhi (hatimu) di dalam dada dengan kekayaan dan Aku penuhi keperluanmu. Jika kalian tidak lakukan yang sedemikian, niscaya Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Dan tidak aku penuhi keperluanmu (kepada manusia).” ( Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah).

5. LAKUKAN HAJI DAN UMRAH

Cara membuka pintu rezeki yang kelima ialah lakukan haji dan umrah. Sabda Rasulullah Saw, “Lakukanlah haji dan umrah. Karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Sebagaimana api dapat menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur kecuali syurga.” (Ahmad, Tirmizi, dan An-Nasa`i).

6. MENJAGA HUBUNGAN SILATURAHIM

Cara membuka pintu rezeki yang keenam ialah menjaga hubungan silaturahim. Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya) maka hendaknya ia menyambung (tali) silaturahim.” (Bukhari).

7. BANYAK BERAMAL SEDEKAH

Cara membuka pintu rezeki yang ketujuh yaitu banyak-banyaklah beramal sedekah. Allah berfirman, “Katakanlah: ‘Sesungguhnya Robb ku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki Nya di antara hamba-hamba Nya. Dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki Nya)’. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (Qs. Saba`: 39).

Rasulullah saw bersabda dalam hadis Qudsi, “Wahai anak Adam, bersedekahlah, niscaya Aku memberi rezeki kepadamu.” (Abu Daud).

8. MEMBANTU “SAUDARANYA” DALAM MENUNTUT ILMU

Cara membuka pintu rezeki yang kedelapan hendaknya suka membantu “saudaranya” dalam menuntut ilmu. Disebutkan sebuah kisah, “Dahulu ada dua orang saudara pada masa Rasulullah saw. Salah seorang daripadanya mendatangi nabi dan (saudaranya) yang lain bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu pada nabi. Maka Baginda saw bersabda, “Mudah-mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia.” (Tirmizi, Hakim).

9. BANYAK MEMBANTU KESULITAN ORANG LEMAH

Cara membuka pintu rezeki yang kesembilan adalah banyak-banyaklah membantu kesulitan orang lemah. Rasulullah saw bersabda, “Bantulah orang-orang lemah. Karena kalian diberi rezeki dan ditolong lantaran orang-orang lemah di antara kalian.” (Muslim dan An-Nasa`i).

10. LAKUKAN HIJRAH (DARI MAKSIAT KE TAAT)

Cara membuka pintu rezeki yang kesepuluh yaitu lakukan hijrah, yakni hijrah dari maksiat ke taat. “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah. Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.” (Qs. An-Nisa`: 100).

Semoga bisa diamalkan dan Allah memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang ada. Aamiin
Jangan lupa bagikan info ini ya….